ვებსაიტზე განთავსებული ვებ – გვერდი და ყველა ინფორმაცია, შინაარსი, მასალები, პროდუქტები (პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით) და მომსახურება, რომლებიც შეიცავს ამ ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი მათ საშუალებით, უზრუნველყოფილია ყოველგვარი გარანტიით შინაარსთან და ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი სახის გამოხატული ან გულისხმობის გარეშე გარანტიის გარეშე. კანონით დასაშვები რაოდენობა), მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ) სახელწოდების გარანტიით, მასალის გარანტიით და კონკრეტული მიზნისთვის ფიტნეს გარანტიით, თუ წერილობით სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.

Afoox ვებსაიტების შინაარსი მაქსიმალური ზრუნვით შეიქმნა და ჩამოაყალიბა მომსახურების მთელი რიგი მომსახურება ამ გვერდების ვიზიტორებისთვის. afoox იტოვებს უფლებას შეავსოს, შეცვალოს ან წაშალოს ამ გვერდების შინაარსი წინასწარი შეტყობინების ან მითითების გარეშე.

პროდუქტები, როგორც ისინი ინტერნეტში გამოდიან, შეიძლება განასხვავონ მაღაზიაში არსებული პროდუქტებისაგან (მაგ., ფერის, ზომა, ფორმა ან წონა). afoox ცდილობს პროდუქციის ინტერნეტით წარმოდგენა რაც შეიძლება ზუსტად. როგორც ყველა სარედაქციო შინაარსს, ინფორმაციის გადატანა ვებსაიტებზეც კი შეიძლება დროთა განმავლობაში მოძველებული იყოს. აფოქსი ფრთხილად ირჩევს და შეისწავლის მის ინფორმაციას რეგულარულად, რათა უზრუნველყოს ეს ინფორმაცია თანამედროვე და ზუსტი. ამასთან, არც აფოქსის ჯგუფს და არც სხვა ჯგუფის წევრს არ შეუძლიათ რაიმე სახის გარანტია და პასუხისმგებლობა აიღონ ვებსაიტებზე მოცემული მონაცემების ან ინფორმაციის სისწორეზე, ხელმისაწვდომობაზე, სისრულესა თუ სისწორედ.

ყოველივე ამის ზემოქმედების გარეშე, არც აფროქსი და არც afoox.company ნებისმიერი წევრი (კანონით დასაშვები შესაძლებლობის მქონე) არ იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას ზარალის ან რაიმე სახის ზიანის ანაზღაურებისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მოშორებით ვებ – გვერდებზე ელემენტების წვდომასა და / ან გამოყენებასთან დაკავშირებით, ვებსაიტებზე წვდომის შეუძლებლობის ან მათი გამოყენების, ან ინფორმაციის საშუალებით, შინაარსით, მასალებით, პროდუქტებით (პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით) და სხვაგვარად ხელმისაწვდომი სერვისებიდან. არც აფოქსს და არც სხვა მხარეებს, რომლებიც მონაწილეობენ ამ ვებგვერდების შექმნაში, დიზაინში და ექსპლუატაციაში, არ შეიძლება პასუხისმგებელნი იყვნენ ნებისმიერი სახის ზარალის ან დაზიანებისთვის, მათ შორის (მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ) პირდაპირი, არაპირდაპირი, გირაოთი, შედეგად მიყენებული ზიანი და ჯარიმები ან ნებისმიერი შემცვლელი საქონლისა და მომსახურების ხარჯები, იმისდა მიუხედავად, არის თუ არა ამგვარი ზარალის ან ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულების შეუსრულებლობის, მოვალეობის დარღვევის ან მოვლის დარღვევის გამო, ან უკანონო ქმედების გამო, ვებსაიტებზე წვდომის, გამოყენებისა თუ უშეცდომოდ გამოყენების შესახებ, ვებსაიტების შინაარსში არსებული შეცდომების და შეცდომების შეცდენამდე. არც აფოქსის ჯგუფის არცერთი წევრი არ ითვალისწინებს გარანტიას, რომ ვებსაიტები, ინფორმაცია, შინაარსი, მასალები, პროდუქტები (მათ შორის, პროგრამებში ან სერვისებში, რომლებიც შეიცავს ვებ – გვერდებს, ან სხვაგვარად გახდება თქვენთვის ხელმისაწვდომი ვებსაიტების, მათი სერვერების და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით). ვებგვერდებზე განთავსებული ან მათ მიერ სხვაგვარად ხელმისაწვდომი საშუალებით გაგზავნილი ფოსტა უფასოა ვირუსებისა და სხვა მავნე კომპონენტებისგან. თქვენ მკაფიოდ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ თქვენ იყენებთ Afoox საიტებს საკუთარი რისკის ქვეშ.

გარკვეული იურისდიქციის კანონები არ იძლევა დაშვებული გარანტიების შეზღუდვას, ან რაიმე ზიანის ანაზღაურებას ან / და შეზღუდვას. თუ ასეთი კანონი მოქმედებს თქვენზე, ამა თუ იმ შეზღუდვას ან / და გამონაკლისს შეიძლება არ ეხებოდეს თქვენზე და შეიძლება გქონდეთ დამატებითი უფლებები.